Теоретична частина. з дисципліни

КОМПЛЕКСНА

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

“Основи психології ”

спеціальності 5.020210 «Дизайн»

Склала викладач: Г.В. Маслій

Розглянуто на засіданні

циклової комісії економіки, технології торгівлі

і товарознавства

Протокол №____ від “____”__________2011 р.

Голова циклової комісії: Т.І.Міщенко

Варіант № 1

Теоретична частина

Розкрийте зміст поняття «психологія», вкажіть завдання та місце психології в системі наук. Галузі психологічних знань.

Тести

1. До психічних процесів належить ....

1) мова; 3) пам'ять;

2) інтереси; 4) діяльність.

2. Яке з нижченаведених тверджень є неправильним?

1) здібності - це індивідуально-психологічні особливості, які є суб'єктивними умовами успішного виконання певного різ­новиду діяльності;

2) від здібностей до задатків - це є шлях розвитку особис­тості;

3) задатки - це спадкові властивості перефирійного і центрального нервового апарату;

4) задатки є істотними передумовами розвитку здібнос­тей.

Сприймання Теоретична частина. з дисципліни -це ....

1) сукупність властивостей та якостей предметів;

2) первинні процеси пізнання предметів та явищ;

3) психічні процеси, що відображають предмети та явища в цілому;

4) психічний процес відображення окремих властивостей предметів.

4. Яке визначення поняття "група" є правильним?

1. Це будь-яке об'єднання людей, незалежно від того, який характер зв'язків встановлено між її членами;

2. Це об'єднання людей, залучених до спільної діяльності для досягнення визначених цілей;

3. Це колектив.

4. Усі відповіді правильні.

5. Що означає поняття "взаємне спілкування"?

1. Це бесіда.

2. Це передача інформації в невеликій групі.

3. Це передача інформації з допомогою листування.

4. Це радіомовлення.

Варіант № 2

Теоретична частина

Назвітьшколи, напрями, концепції у психології та дайте їм Теоретична частина. з дисципліни характеристику. Значення знань психології у професійній діяльності.

Тести

1. До яких рис характеру можна віднести гуманність, тактовність і чуйність?

1. До моральних. 3. До емоційних.

2. До вольових. 4. До емоційно-вольових.

2. Визначте, яка діяльність є фізіологічною основою мови:

1. Першої сигнальної системи;

2. Другої сигнальної системи;

3 . Третьої сигнальної системи;

4. Всіх перелічених сигнальних систем.

3. Як називається тенденція, що спрямована на зміц­нення психологічної єдності членів групи, стабілізацію та впорядкування міжособистісних стосунків?

1. Диференціація.

2. Згуртованість.

3. Інтеграція.

4. Соціально-психологічний клімат.

4. Назвіть засоби спілкування.

1. З допомогою телефону.

2. Вербальне і невербальне.

3. "Контакт масок".

4. Міміка і погляд.

5. Дайте визначення поняття "конфлікт".

1. Це відсутність узгоджень між сторонами, які можуть бути конкретними особами або групами.

2. Це дії Теоретична частина. з дисципліни особи або групи осіб, направлені на досягнення загального визнання своїх поглядів та переконань.

3. Це найвищий ступінь вираження агресії у колективі людей.

4. Це зіткнення протилежних поглядів, прагнень, інтере­сів однієї або кількох осіб.

Варіант № 3

Теоретична частинаРозкрийте суть , зміст та етапи психологічного дослідження. Загальнонаукові методи психологічного дослідження.

Тести

1. Дайте визначення поняття "індивідуальність".

1. Це шлях розвитку, характерний для однієї особи.

2. Це поєднання психологічних особливостей особи.

3. Це сукупність складових частин особистості.

4. Це поєднання психологічних особливостей особистості, що виражають її своєрідність і відмінність від інших людей.

2. Структуру інтелекту утворюють ....

1) пізнавальні психологічні процеси, розумова здатність;

2) здібності та обдарованість;

3) розумова здатність та здібності;

4) розумова здатність, здібності Теоретична частина. з дисципліни, обдарованість, пізна­вальні психологічні процеси.

3. Як називається довготривале, стійке та інтенсив­не почуття, пов'язане з певним інтересом?

1. Настрій. 3. Пристрасть.

2. Афект. 4. Стрес.

4. Поведінка людини, для якої характерна зовнішня від­повідність колективній меті, навіть якщо людина внутрішньо не погоджується з нею, це ....

1) конфлікт; 3) згода;

2) конформізм; 4) протистояння.

5. У чому полягає суть соціальної функції спілкування?

1. Регулює почуття.

2. Виступає засобом передавання суспільного досвіду.

3. Визначає ставлення людини до інших людей.

4. Регулює власну поведінку.

Варіант № 4


documentaouzlor.html
documentaouzsyz.html
documentaovaajh.html
documentaovahtp.html
documentaovapdx.html
Документ Теоретична частина. з дисципліни