Завдання №2

ЗАВДАННЯ

на розрахунково-графічну роботу по курсу «Ідентифікація і моделювання об’єктів автоматизації» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання на 2014-2015 н.р.

Завдання №1.

Результати вимірів шуканої відстані х дистанційними методами дали результати, наведені в таблиці 1. Результати експерименту згруповані в 10 інтервалів, довжина кожного з них становить 2 з відповідними частотами ni (частота – це кількість результатів вимірів даного значення). Необхідно перевірити дану емпіричну вибірку на відповідність нормальному закону розподілуза допомогою трьох критеріїв згоди:

● спрощеного критерію, тобто методом моментів (через вибіркові значення асиметрії та ексцесу) на основі розрахунку статистичних характеристик;

● критерію Колмогорова для рівня значущості α=0,05;

● критерію Персона для рівня значущості α=0,01.

Проміжні результати розрахунків звести до табл Завдання №2. 1 і побудувати гістограму вибірки, а, також, полігон частот.

Табл. 1

x ni ni xi піхі 2 пiхi 3 пiхi4
Сума n=210

Завдання №2

Визначити коефіцієнти зв'язку k1, xp між вхідним X та вихідним Y сигналами фазово-часового дискримінатора, що є складовою системи автоматичного супроводу цілі по дальності, якщо відомо, що дискримінаційна характеристика пристрою апроксимується фінітною функцією y(x) кусково-лінійнійного типу:

де - значення розугодження керуючого сигналу, при якому вихідна напруга дискримінатора Y=0. Ідентифікацію параметрів лінійної математичної моделі статистичного об’єкта провести:

а) регресійним методом найменших квадратів;

б) з використанням центрованих даних.

Регресійну модель і емпіричну залежність зобразити на координатній Завдання №2 площині (х,у).

Вихідні експериментальні дані:

Х= {1; 2; 3; 4; 5}; Y={1.25; 2.5; 2.75; 3.5; 4.25}.


documentaoulfth.html
documentaoulndp.html
documentaoulunx.html
documentaoumbyf.html
documentaoumjin.html
Документ Завдання №2